István Király Általános Iskola, SzentistvánÁllás pályázataink

Mezőkövesdi Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szentistváni István Király Általános Iskola 

intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.01. - 2023.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3418 Szentistván, Hősök tere 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető-helyettes kiemelt feladata az intézményvezető szakmai, vezetői, ellenőrző munkájának, egyéb tevékenységének segítése, támogatása; az intézmény rendeltetésszerű működésének és szakmai munkájának irányítása az SZMSZ-ben és a munkaköri leírásban meghatározott hatáskörök szerint. Részletes feladatkörét az intézményvezető határozza meg, feladatkörébe tartozó ügyekben önállóan jár el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, / egyetemi szintű végzettség és tanítói / tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló törvény 2011. CXC. 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,

•         pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

•         cselekvőképesség

•         megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

•         Fényképes szakmai önéletrajz

•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

•         A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör megnevezésével)

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez).

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bozsikné Vig Marianna tankerületi igazgató nyújt, a 06-49/795-212 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3400 Mezőkövesd, Széchenyi út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/047/633-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető-helyettes.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         helyben szokásos módon - 2018. június 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kizárólag írásban, postai úton 1 példányban kérjük benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 19.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

Mezőkövesdi Tankerületi Központ

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet

Szentistváni István Király Általános Iskola

földrajz szakos tanár bármely más szak párosításával

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 

határozott idejű 2018.08.27 - 2020.07.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3418 Szentistván, Hősök tere 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

Földrajz illetve a meglévő szakpárnak megfelelő tantárgyak oktatása felső tagozatban a jogszabályi feltételeknek és az intézmény pedagógiai programjának megfelelően.

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 

  1. Főiskola, földrajz szakos tanár bármely más szak párosításával,
  2. magyar állampolgárság
  3. büntetlen előélet
  4. cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

  1. Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
  2. Szakmai önéletrajz
  3. 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megkéréséről szóló igazolás) a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
  4. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Lajos intézményvezető nyújt, a 06-30/370-3953 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  1. Postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3400 Mezőkövesd, Széchenyi út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/047577/2018 , valamint a munkakör megnevezését: földrajz szakos tanár bármely más szak párosításával.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

A pályázatot kizárólag írásban, postai úton kérjük benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 9.

A  pályázati  kiírás  közzétevője  a  személyügyi  központ.  A  pályázati  kiírás  a  munkáltató  által  a  személyügyi  központ  részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ARCHÍV PÁLYÁZATAINK!!!

Emberi Erőforrások Minisztere

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Szentistváni István Király Általános Iskola

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.16 - 2023.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3418 Szentistván, Hősök tere 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VlII.30.) Korm. rendelet és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,


- legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

- cselekvőképesség


- büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé


- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,


- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,


- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,


- a pályázó legalább 5 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok megnevezésével),


- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előéletigazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

- a pályázó szakmai önéletrajza

- a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),

- a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bozsikné Vig Marianna tankerületi igazgató nyújt, a 06-49/795-212 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Mezőkövesdi Tankerületi Központ 3400 Mezőkövesd, Széchenyi út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/047/00303-1/2018 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Oktatási és Kulturális Közlöny - 2018. február 27.

- Helyben szokásos módon Szentistván Község Önkormányzata és Szentistváni István Király Általános Isk. - 2018. február 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Mezőkövesdi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT -Szentistváni István Király Általános Iskola intézményvezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/mezokovesd honlapon szerezhet.

 


Mezőkövesdi Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szentistváni István Király Általános Iskola

iskolatitkár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3418 Szentistván, Hősök tere 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény feladatellátásával összefüggő adminisztrációs teendők ellátása. Iratkezelés, iktatás, ügyviteli feladatok ellátása, tanulókkal és pedagógusokkal kapcsolatos ügyintézés, nyilvántartások vezetése, elektronikus adatbázisok kezelése, postai ügyek intézése, az iskolavezetés és a pedagógusok munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, érettségi,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        Szakmai önéletrajz

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megkéréséről szóló igazolás) a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Lajos nyújt, a 06-49/438-103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3400 Mezőkövesd, Széchenyi út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/047/766-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: iskolatitkár.         Postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3400 Mezőkövesd, Széchenyi út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/047/766-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: iskolatitkár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kizárólag írásban, postai úton kérjük benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 


 

Mezőkövesdi Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szentistváni István Király Általános Iskola 

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.08.16 - 2020.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Hősök Szentistván, tere 1. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanítói és napközis feladatok ellátása a jogszabályi feltételeknek illetve az intézmény pedagógiai programjának megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, általános iskolai tanító,

         magyar állampolgárság

         büntetlen előélet

         cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

         Szakmai önéletrajz

         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megkéréséről szóló igazolás) a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Lajos intézményvezető nyújt, a 06-49/438-103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3400 Mezőkövesd, Széchenyi út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/047/767-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kizárólag írásban, postai úton kérjük benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Copyright (C) - Webmaster